Oczyszczalnie przemysłowe

Priemyselné vody

Wykonujemy instalacje oczyszczania ¶cieków dla następuj±cych sektorów przemysłu:

  • spożywczego – mleczarnie, zakłady przetwórstwa mięsnego, produkcja soków i napojów, browary, gorzelnie, zakłady przetwórstwa owoców i warzyw, cukrownie, zakłady produkcji skrobi i przetwórstwa ziemniaków, produkcja tłuszczów i olejów, produkcja słodyczy
  • motoryzacyjnego
  • tekstylnego
  • celulozowego i papierniczego
  • chemicznego
  • farmaceutycznego
  • górniczego
  • rzeĽniczego

Dla ¶cieków o dużym ładunku zanieczyszczeń stosujemy wysoce wyspecjalizowane rozwi±zania działaj±ce w oparciu o procesy beztlenowe, opracowane przez nasz± firmę partnersk±, PAQUES Natural Systems BV.

W ramach realizacji beztlenowych instalacji oczyszczania ¶cieków jeste¶my w stanie zaprojektować i dostarczyć wyposażenie technologiczne do energetycznego wykorzystania biogazu, którego produkcja jest niew±tpliw± zalet± beztlenowych procesów oczyszczania ¶cieków.

Od instalacji oczyszczania ¶cieków przemysłowych niejednokrotnie oczekuje się złożonego procesu oczyszczania ¶cieków. Klienci wymagaj± jednoczesnego usuwania dużej zawarto¶ci azotu, fosforu, czy też siarki. HYDROTECH we współpracy z Pâques Natural Systems BV stosuje najnowsze, rozwojowe dostępne na rynku metody w zakresie uzdatniania biogazu oraz usuwania substancji biogennych: ANAMMOX - usuwanie azotu, PHOSPAQ™ -– usuwanie fosforu THIOPAQ - odsiarczanie biogazu.

W celu modernizacji istniej±cych instalacji lub dla ¶cieków z zawarto¶ci± substancji trudnych do usunięcia możemy zastosować również proces MBBR.

W celu uzyskania dalszych informacji lub pytań prosimy o kontaktť.